Związek działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 23.V.1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.z 1991 r. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) oraz statut związku.

Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej powstał w marcu 2005 roku, w celu konsolidacji przedsiębiorców z regionu sokólskiego i jest organizacją o charakterze gospodarczym oraz społecznym. Reprezentuje i ochrania interesy gospodarcze członków Związku. Udziela wzajemnej pomocy i tworzy więzi środowiskowe oraz towarzyskie w Związku. Udziela członkom pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Współdziała z organami władzy i administracji państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej. Prowadzi działalność szkoleniową, kulturalną, sportową i turystyczną. Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokolskiej kieruje się zasadami demokracji. Władze wybierane są na określone kadencje przez Zgromadzenie Ogólne.

Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Ogólne,
2. Zarząd Związku,
3. Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą Związku jest Zgromadzenie Ogólne, które tworzą członkowie Związku.

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes: Janusz Pawłowski
Wiceprezes: Zbigniew Ganzke
Skarbnik: Eugeniusz Mieczkowski
Sekretarz: Andrzej Waszczyński

Kontakt z nami
ZPiPZS
ul. Grodzieńska 37
16-100 Sokółka
e-mail: zpipzs@interia.pl